مقالات

گستره عصمت از منظر علامه طباطبایی ره

یکی از دقیق ترین ابعاد عصمت پیامبران مسئله عصمت از سهو خطاست. هرچنـد قسم خاصی از سهو، بازتـاب گسـترده ای میـان فقهـا و متکلمـان دارد، دربـاره ابعـاد دیگر این مسئله، مانند عصمت پیامبران در امور عادی، اجتمـاعی و حکـومتی بـه ارائه نظریات کلی بسـنده شـده اسـت.

نبوت از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

پاسخ آیه الله میرزا مهدی اصفهانی به این پرسش که «شناخت پیامبر چگونه و از چه راهی محقق می شود»، در این گفتار بررسی شده است. محوریت عبودیت و تذکر به نور عقل و اثاره عقول بشر، سبب می شود که شناخت پیامبر، فطری باشد. در این میان، نقش معجزه و کارکرد آن نیز بررسی شده است.

مقدمات جنگ بدر شیطنت منافقین ـ توطئه یهود

مقدمه بحث از دو بخش اصلی تشکیل یافته است:

1ـ ضرورت رجوع به قرآن مجید برای فهم حقایق تاریخی

2ـ مبدأ تاریخ مسلمین، چگونگی پیدایش و تغییر

قبل از ورود به بحث توجه به این نکته بسیار لازم و ضروری است که برای فهم جنبه ی نهان و رموز تاریخ اسلام ناگزیر از رجوع به قرآن مجید هستیم.

عدم مرزبندی بین تفسیر و تأویل لغزشگاه عرفان و فلسفه

نویسنده در چکیده مقاله خود می‌نویسد: «مطالب این مقاله برگرفته شده از افاضات آیة‏اللّه‏ العظمی حاج سید عزالدین زنجانی است که نگارنده در سال‌های 52- 59 در حوزه درس معظم ‏له در تفسیر و معقول و فقه حضور داشتم»

محکم و متشابه و آرای گوناگون

آنچه ذیلا از نظر خوانندگان محترم میگذرد، گفتاری است پیرامون محکم و متشابه که از مقدمه کتاب مناهج البیان فی تفسیر القرآن اثر آیه الله ملکی میانجی انتخاب و به فارسی برگردانده شده است.