مقالات

نگاهی نو به معاد جسمانی

نویسنده در این مقاله بعد از گزارش چهارده دیدگاه (معاد جسمانی صرف، روحانی، مثالی،جسمانی و روحانی) در تبیین معاد ، دیدگاه حکمت متعالیه (معاد بدن جسمانی فاقد ماده) را به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد .

معاد جسمانی در حکمت متعالیه

نویسنده در این کتاب به دفاع از ملاصدرا‎ برخاسته و می‎گوید: ملاصدرا از دو دیدگاه به معاد نگریسته‎ است: یکی دیدگاه فلسفی که نتیجه آن معاد روحانی است و دیگر دیدگاه قرآنی و حدیثی که بی‎هیچ چون و چرایی حقایق وحیانی و قرآنی را پذیرفته است و این دو دیدگاه و ایستار‎(موضوع‎گیری) را باید از هم جدا کنیم و درهم نیامیزیم. بعد از مقدمه، بخش کوتاهی ا‎ست با عنوان «سخنان بیدارگر»، که کلمات قصاری است از بزرگان فلاسفه از قبیل یعقوب کندی، ابوزید بلخی،&n...

مبانی و لوازم دیدگاه علامه مجلسی درباره حیات پس از مرگ

با توجه به رویکرد دینی علامه مجلسی در پرداختن به حیات پس از مرگ، اصول و مبانی وی در این رابطه نیز متناسب با این رویکرد و برخاسته از منابع دینی است که یا به آنها تصریح کرده و یا می توان آنها را از توصیفاتی که از حیات پس از مرگ ارائه داده، استخراج کرد.

تجرد نفس سنجش استدلال به آیه روح

معتقدان به تجرد نفس به آیات فراوانی از قرآن استدلال کرده اند که مهم ترین آنها آیه 85 سوره اسراء است. فخررازی با ضمیمه کردن این آیه به برخی از آیات دیگر و حمل «امر» در این آیه بر عالم مجردات، اولین مفسری است که به این آیه برای تجرد نفس استناد میکند.

اقسام بدن انسان و نقش آنها در دنیا برزخ و قیامت

معرفی چگونگی آفرینش جسمانی انسان و نیز نحوه وجود او در دوران پس از مرگ در آموزه های دینی، هماره از موضوعات مورد توجه و بحث انگیز دینداران و علاقه مندان این مباحث بوده است.بر اساس تعالیم صریح متون وحیانی اسلام (قرآن و احادیث معصومان) خداوند، خلقت جسم بشر (حضرت آدم و نسل های پس از وی تا قیامت) را پیش از آفریدن اندام و اعضای آنان، با خلق وجودی بذر مانند به نام بدن ذره ای از خاک برای یکایک آنها آغاز کرده است که پس از طی مراحلی خاص به پیکره حضرت آدم و نطفه و جنین و بدن انسان های نسل وی (بدن مادری)...